Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Łącko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko.

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko
33-390 Łącko 445
telefon: 18 444-60-30
e-mail: scuw@lacko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostepne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • część plików została opublikowana przed wejsciem w życie ustawy o dostepności cyfrowej.
    Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Citak
e-mail: l.citak@lacko.pl
Telefon: 18 444-60-30

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Adres: 33-390 Łącko 445

e-mail: scuw@lacko.pl

telefon:18 444 60 30

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia SCUW Gminy Łącko mieszczą się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Łącku. Budynek Urzędu Gminy Łącko nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku prowadzą 3 wejścia.
Do budynku prowadzą schody oraz od strony Ośrodka Pomocy Społecznej podjazd umożliwiający wejście dla osób poruszających się na wózku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem od strony Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się dzwonek do przywołania pracownika urzędu.
W budynku znajduję się toalet dla osób niepełnosprawnych – parter .
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z Jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika dziennika podawczego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.