Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119,
str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, że:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko danych osobowych klientów jest dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko. Adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, tel. 18 444 60 30.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.scuw@lacko.pl

3) Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1,2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pozyskane od klientów dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

6) Klienci SCUW mają prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne.

W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.