Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?

Harmonogram zadań

  1. Od 13 maja 2024r .

Możesz przeglądać ofertę szkół, zapoznawać się z ich regulaminami itp.

malopolska.edu.com.pl

  1. Od 13 maja 2024r.

W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

III. Od 13 maja do 4 lipca 2024r., do godziny 15:00.

Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu co najmniej jednemu z rodziców (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

(w tym czasie można dokonywać zmian wniosku)

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.

Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w wersji tradycyjnej (papierowej – osobiście do szkoły) lub w wersji elektronicznej (oboje rodziców/opiekunów prawnych muszą posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny).

 

UWAGA! Od 13 maja do 27 maja 2024r., do godziny 15:00.

Termin składania wniosku dotyczący szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej czy predyspozycji językowych

szkoły dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, sportowego, mistrzostwa sportowego
i oddziału przygotowania wojskowego  w szkole ponadpodstawowej


Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych należy sprawdzać na stronach internetowych w danych szkół w regulaminach rekrutacji

(będą one od 28 maja 2024r. do 28 czerwca 2024r.)

Od 13 maja 2024r. do 11 lipca 2024r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której kandydat został zakwalifikowany, skierowania na badania lekarskie ( to działanie odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji)

  1. 21 czerwca 2024r.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją szkołę macierzystą (oceny).  Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą wprowadzone
do 3 lipca do godziny 12:00.

  1. Od 21 czerwca od godziny 8:00 do 4 lipca 2024r. do godziny 15:00
    Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej dostarczając  kopię lub oryginał  do szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  zaświadczenie.

Możliwość  zmiany preferencji kandydata (ewentualna).

VII. 11 lipca 2024r.

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

VIII. Od 11 lipca do 15 lipca 2024r.  do godz. 15.00

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany dostarcza do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Jeżeli tego nie robisz zostaniesz skreślony z listy!!!

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

  1. 16 lipca 2024r. do godz. 12.00

Zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 

Rekrutacja uzupełniająca

od 17 lipca – 24 lipca 2024r.

 Elżbieta Bocheńska