Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego dla klas 4-8
“Krajobraz 3 wsi”
I. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań artystycznych, promowanie talentów,
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
– kształcenie umiejętności posługiwania się fotografią jako medium artystycznego wyrazu,
– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
– rozwijanie zdolności fotograficznych i obróbki obrazu.
II. Organizatorem konkursu są nauczyciele: mgr Sabina Groń i mgr Marzena Palka.
III. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
IV. Warunki przystąpienia do Konkursu:
Temat pracy: Krajobraz 3 wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie 1 do 3 fotografii artystycznych przedstawiających zakątki piękna
naszego terenu – Zagorzyn, Wola Kosnowa lub Wola Piskulina. Prace fotograficzne muszą być wykonane samodzielnie.
Dopuszcza się zastosowanie zmian/ obróbki zdjęć przy pomocy programów graficznych.
Prace należy wydrukować lub wywołać w kolorze – format A5 (14 x 21 cm) bądź 13 x 18 cm i oddać w terminie do 20
maja 2024 r. do Organizatorów.
1. Każdy uczestnik może być autorem 1 do 3 fotografii.
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace
zgłoszone na konkurs zostały wykonane samodzielnie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
V. Technika: fotografia
VI. Forma pracy: kolorowy wydruk A5/ 13 x 18 cm
VII. Kryteria oceny:
a) walory estetyczne i artystyczne pracy,
b) oryginalność, kreatywność, pomysłowość,
c) zgodność tematyczna,
d) kompozycja,.
VIII. Opis: Każdą pracę należy na odwrocie opisać imieniem i nazwiskiem, klasą, podać tytuł fotografii oraz
wskazać miejsce jej wykonania.
IX. Ocena prac: prace będzie oceniać komisja konkursowa w kategorii: klasy 4-8.
X. Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie najlepszym pracom nagród rzeczowych oraz dyplomów.
2. Prace będą eksponowane na wystawie w budynku Szkoły oraz publikowane na naszej stronie internetowej i Facebooku.
Wszystkie kreatywne dusze wrażliwe na rodzime piękno zachęcamy do udziału!