Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L»2016.ll9.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, adres siedziby: Szkoła Podstawowa
w Zagorzynie, Zagorzyn 172, 33-390 Łącko jest jednostką samorządu terytorialnego
realizującą zadania ustawowe i statutowe.
2. Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zagorzynie dane kontaktowe:
elektronicznie – email: sp.zagorzyn@lacko.pl, telefonicznie: 18 444 60 85 pisemnie na
adres siedziby Administratora.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod.scuw@lacko.pl.
4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu,
podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych.
5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP,
OPS),
– szkołom , przedszkolom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych
konkursów, zawodów, itp.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej.
8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania
przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III
RODO.
9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który
będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Podanie przez Państwa w/w danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
prawidłowego realizowania ustawowych zadań szkoły.