Szkoły na „6” w Gminie Łącko

Projekt pn. “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany był przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane były:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
  2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
 • Koła zainteresowań,
 • Wyjazdy edukacyjne,
  4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: – Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.