RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych  w sprawie swobodnego  przepływu takich danych informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu, zwany dalej Administratorem.
  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt: scuw@lacko.pl.
  3. Szkoła Podstawowa w Szczereżu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo  uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Szkoła Podstawowa w Szczereżu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie  i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji zadań statutowych.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetworzeniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Szczereżu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.