Szkoła Podstawowa w Szczereżu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szczereżu.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-02-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu- Irena Babik
-telefon : 18 444 63 36
– e – mail : sp.szczerez@lacko.pl
Każda osoba ma prawo do:
-zgłaszania uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów,
-składania żądań zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów,
-składania wniosków o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek powinien zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
-wskazanie preferowanej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy dostarczenia informacji w formie alternatywnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe zapewnienie dostępności lub dostępu w alternatywnej formie, procedura powinna być zrealizowana najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skargi i odwołania dotyczące nieterminowego rozpatrzenia zgłoszenia lub odmowy realizacji żądania można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na poniższy adres:
Szkoła Podstawowa w Szczereżu
Szczereż 69, 33-390 Łącko
e-mail: sp.szczerez@lacko.pl
telefon: 18 444 63 36

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej w Szczereżu jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno z nich jest wejściem po schodach, natomiast  wejście drugie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest zabezpieczone bramkami.
Wewnątrz budynku są schody. Nie ma wind ani platform i pochylni.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Numery sal lekcyjnych zostały oznaczone w alfabecie Braille’a.  W budynku nie ma innych oznaczeń w tym alfabecie ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku jest jedna toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, w pobliżu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia dostępności budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do osoby zainteresowanej po wcześniejszym przez nią zawiadomieniu. Wyjątkiem jest dostęp do kancelarii, która znajduje się na parterze budynku.