Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku

Głównym celem świetlicy szkolnej w Jazowsku jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej. Działalność ta ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w atmosferze wzajemnej sympatii i bezpieczeństwa.

Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt. W ramach zajęć, duży nacisk kładzie się na rozwijanie aktywności plastyczno – technicznej,  sprawności fizycznej, zainteresowań uczniów a także usprawnianie technik szkolnych. Zajęcia świetlicowe to także kształtowanie samodzielności, zaradności, a przede wszystkim, uspołecznianie wychowanków. Wiele zadań prowadzonych jest w grupach, co sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania emocji, współdziałania. Szczególną uwagę zwraca się  na pomoc koleżeńską, bezpieczeństwo i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Dla kogo?

Świetlica szkolna w Jazowsku przeznaczona jest dla uczniów oczekujących na odwóz po zakończonych zajęciach dydaktycznych dla tych, którym rodzice nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa po zakończonych lekcjach, a także dla innych uczniów za zgodą wychowawcy świetlicy.

– Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni  do 30 września,

– Karta zgłoszeniowa do świetlicy zawiera podstawowe dane o uczniu (imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica bądź prawnego opiekuna),

– Warunki korzystania ucznia ze świetlicy reguluje kodeks świetlicowy przedstawiony oraz omawiany wraz z uczniami w pierwszym tygodniu realizowania obowiązku szkolnego,

Dokumenty:

Regulamin świetlicy szkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Wniosek o przyjęcie do świetlicy dla dojeżdżających