Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego na terenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku działa całodobowo monitoring wizyjny.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 14 dni wstecz i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły i Przedszkola w Jazowsku oraz ochronę mienia. Gromadzone dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku
 3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
 5. Infrastruktura, która jest objęta monitoringiem wizyjnym:
 • wejścia do szkoły oraz przedszkola
 • plac przed szkołą
 • place zabaw
 • parking przy szkole
 • plac sportowo-rekreacyjny przy szkole
 • korytarze szkolne na parterze i piętrze (budynek A i B)
 • wejście do szatni (budynek B)
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku rejestratora (gabinet dyrektora)
 4. System monitoringu wizyjnego składa się z 16 kamer rejestrujących zdarzenia o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób oraz jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz monitora pozwalającego na podgląd zdarzeń.
 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi

 1. Na tablicy ogłoszeń umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

 

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 • Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 171. tel.:18-44-47-012, e-mail: jazowsko@lacko.pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku możliwy jest pod numerem tel. nr 18-44-47-012 lub adresem email: scuw@lacko.pl.
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Pieczęć  Administratora

…………………………..

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 2. Okres przechowywania danych na dysku rejestratora wynosi 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 4. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 5. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: korytarz przy wejściu głównym oraz przybliżony czas zdarzenia.
 6. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 7. Dyrektor lub osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
 • numer porządkowy kopii,
 • okres, którego dotyczy nagranie,
 • źródło danych, np.: kamery w budynku A …
 • data wykonania kopii;
 • dane osoby, która sporządziła kopię.
 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
 • numer porządkowy kopii,
 • okres, którego dotyczy nagranie,
 • źródło danych, np.: kamera nr……,
 • data wykonania kopii,
 • dane osoby, która sporządziła kopię,
 • podpis osoby, która sporządziła kopię;
 • informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
 5. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 6. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku.
 7. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich konsultacjach z organami placówki i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.