Informacje dla ósmoklasistów

Logowanie do platformy rekrutacyjnej VULCAN – LINK

Szczegółowe terminy_rekrutacji_do_szkol_na_rok_szkolny_2023-2024.pd

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowychorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informacje wstępne

Co roku uczniowie ósmych klas wybierają spośród wielu szkół ponadpodstawowych tę, która wyznaczy ich dalszą drogę edukacyjną. Czy warto walczyć o jak najlepsze świadectwo na koniec szkoły podstawowej? To dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Rozporządzenie MEN określa, jakie będą warunki rekrutacji dla uczniów klas ósmych do szkół ponadpodstawowych, a kuratoria oświaty doprecyzowują terminy rekrutacji w poszczególnych województwach. Co roku uczniowie klas ósmych i ich rodzice pytają o punkty, sposób ich liczenia oraz progi punktowe.

 

Jak przeliczać punkty, co jest szczególnie ważne?

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200. W ich skład wchodzi:

 • 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
 • 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia.

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych testów jest następujący:

 • Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt
 • Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt
 • Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt

Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.

 

Świadectwo

W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty. Obowiązkowo język polski i matematyka oraz 2 przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę ponadpodstawową. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę w klasie ósmej na wyniki z tych przedmiotów, które będą uczniowi potrzebne w procesie rekrutacyjnym. Przykładowo:

 • Klasa matematyczno-fizyczna w liceum – będzie to np. fizyka i język obcy.
 • Klasa matematyczno-geograficzna w liceum – będzie to np. geografia i język obcy.

Ile punktów, za jaką ocenę?

 • Ocena celująca – 18 pkt.
 • Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • Ocena dobra – 14 pkt.
 • Ocena dostateczna – 8 pkt.
 • Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Różnica między oceną celującą a bardzo dobrą to zaledwie jeden punkt, ale różnica między oceną bardzo dobrą a dobrą to już 3 punkty. Jest więc, o co zawalczyć.

Dodatkowe punkty na świadectwie

 • Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt.
 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie uczeń może uzyskać dodatkowo 18 pkt.

Corocznie kuratoria oświaty publikują listę zawodów wiedzy, zawodów artystycznych i sportowych, za które uczeń może otrzymać dodatkowe punkty.
 Progi punktowe i lista preferencji – co to takiego?

Na stronach szkół ponadpodstawowych można znaleźć informację o progach punktowych, które będą gwarantować dostanie się do szkoły. To, jakie progi punktowe zostały wyznaczone w danym roku, będzie podane do publicznej wiadomości dopiero po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów.

Lista preferencji to liczba klas/oddziałów, które może wybrać uczeń do szkoły ponadpodstawowej. Warto pytać o te informacje w komisjach rekrutacyjnych, w szkołach podstawowych, ponieważ różnie może to wyglądać w poszczególnych województwach.

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych klas. Klasa, która została wybrana jako pierwsza to ta, do której uczeń chce się najbardziej dostać, tzw. „klasa/szkoła marzeń”. Ostatnia na liście to natomiast ta, na której uczniowi najmniej zależy. W elektronicznym modelu rekrutacji system po kolei sprawdza klasy (z ułożonej listy preferencji) i kwalifikuje ucznia do tej, w której – jako pierwszej na liście – wystarczy mu punktów. Oznacza to, że jeśli będzie to akurat pierwsza klasa na liście, to już nie weźmie pod uwagę wpisanych poniżej. Może to też być piąta pozycja z kolei, co oznacza, że do czterech wcześniejszych klas uczniowi nie wystarczyło punktów. W tym przypadku system również nie weźmie pod uwagę klas, które miały dalsze pozycje na liście preferencyjnej.

W przypadku oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, sportowego czy artystycznego obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zakwalifikowanie się do tych szkół jest uzależnione od:

 • pomyślnie zdanego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
 • standardowego postępowania rekrutacyjnego opisanego powyżej.

Zdarza się, że uczeń pomyślnie przeszedł podstawowe postępowanie rekrutacyjne, ale nie zaliczył sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i nie zostaje zakwalifikowany do szkoły.

Podobnie do szkół zawodowych (technikum i szkoła branżowa I stopnia) warunkiem w rekrutacji jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.