Deklaracja dostępności – wersja pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Jazowsku

Szkoła Podstawowa w Jazowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowej w Jazowsku

 • Data publikacji strony internetowej:2020-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Rafał Gałysa
 • E-mail: sp.jazowsko@lacko.pl
 • Telefon: 184447012

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Łącko
 • Adres: Łącko 445, 33-390 Łącko
 • E-mail: gmina@lacko.pl
 • Telefon: 18 4140711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Jazowsku posiada 2 budynki  oznaczone  literami A i B.

Nie są one w pełni dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku A prowadzą 3 wejścia, częściowo dostosowane do wejścia osób niepełnosprawnych

Do budynku B prowadzi 1 wejście. Bo budynku B można wejść przy pomocy platformy schodowej, po wcześniejszym zakomunikowaniu o takiej potrzebie.

Przed wejściem na teren szkoły wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku B znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych – parter.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności szkoły  osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziano następującą komunikację ze Szkołą. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą