Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Według informacji z Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty najważniejsze terminy rekrutacji do szkół średnich (LINK) to:

 • od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 • od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 • do 10 maja 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 • do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 • od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) – przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej – dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 • do 5 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 11 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 • 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • do 16 lipca 2024 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 • od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 • do 23 lipca 2024 r. – opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.