Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.zspkadcza.iaw.pl Link otworzy się w nowej karcie .

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-01-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Celina Świebocka,  Dyrektor ZSP w Kadczy

Każda osoba ma prawo do:

  • zgłaszania uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów,
  • składania żądań zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów,
  • składania wniosków o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
  • wskazanie preferowanej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy dostarczenia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe zapewnienie dostępności lub dostępu w alternatywnej formie, procedura powinna być zrealizowana najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania dotyczące nieterminowego rozpatrzenia zgłoszenia lub odmowy realizacji żądania można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na poniższy adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

Kadcza 89, 33-389 Jazowsko

e-mail: zspkadcza@op.pl

telefon: 18 444 70 15

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy mieści się w dwóch budynkach, z których każdy posiada różne udogodnienia związane z dostępnością architektoniczną.

Wejście do budynku nr 1 nie posiada progów, co ułatwia przemieszczanie się osób na wózkach. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek posiada ubikacje na parterze i pierwszym pietrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach znajduje się jest winda umożliwiająca dostęp na piętro szkoły dla osób korzystających z wózków. Numery sal lekcyjnych są oznaczone w alfabecie Braille’a. Nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a w budynku.  Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do szkoły zainstalowano  stację pętlę indukcyjną, która umożliwia przekazywanie dźwięku bezpośrednio do aparatu słuchowego użytkownika, co poprawia jakość odbioru dźwięku i eliminuje niekorzystny wpływ otoczenia.

Budynek nr 2 nie posiada windy, a dostęp na piętro odbywa się za pomocą schodów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku na parterze nie ma  toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje:

  • Osoby z psem przewodnikiem czy asystującym mogą wejść do budynku.
  • Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku niemożności zapewnienia dostępności budynku Szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względów technicznych, przewidziany jest dostęp alternatywny. Osoby zainteresowane korzystaniem z takiego dostępu powinny skontaktować się ze Szkołą, składając wniosek określający preferowaną formę komunikacji.

Po wcześniejszym zawiadomieniu pracownik Szkoły podejmuje działania mające na celu umożliwienie wymaganej komunikacji.