Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy, 33-389 Jazowsko Kadcza 89,reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: zspkadcza@op.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 5. Dane osobowe uczniów i rodziców są powierzane firmie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice w celu prowadzenia e-dziennika.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 7. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: http://zspkadcza.iaw.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa) przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica.
 9. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
  – zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
  – ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
  – wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
  – ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
  – zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
  – zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Monitoring wizyjny

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy działa całodobowo monitoring wizyjny.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły oraz ochronę mienia. Gromadzone dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia szkoły.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia szkoły.
 3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.
 4. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szkole opiera się na przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 5. System monitoringu obejmuje różne obszary, takie jak wejścia do budynku nr 1 i nr 2, boisko sportowe przed szkołą, oraz korytarze szkolne,
 6. Monitoring wizyjny działa przez całą dobę.
 7. Monitoring wizyjny nie rejestruje dźwięku, a jedynie obraz z kamer.
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez 14 dni na dysku rejestratora.
 9. Elementy monitoringu są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane w miarę konieczności i możliwości finansowych.11. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 10. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu są informowane o przetwarzaniu danych poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na tablicy ogłoszeń.
 11. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane jedynie uprawnionym organom na ich pisemny wniosek, np. Policji, Sądom, Prokuraturze.
 12. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 14 dni, ale może być wydłużony w przypadku postępowania związanego z bezpieczeństwem osób i mienia.
 13. Osoba zainteresowana może zwrócić się do Dyrektora o zabezpieczenie danych przed usunięciem po upływie standardowego okresu przechowywania.
 14. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 15. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego jest podawana poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły.
 16. Regulamin został wdrożony zarządzeniem Dyrektora po konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym szkołę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.
 17. Regulamin ma na celu zapewnienie odpowiedniego korzystania z systemu monitoringu wizyjnego, z poszanowaniem prywatności osób objętych monitorowaniem.