Psycholog szkolny: mgr Aleksandra Gabryś

Tygodniowy czas pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024:

 • poniedziałek – godz. 10.30-13.30
 • poniedziałek – godz. 14.30-15.30
 • środa –  godz. 8.00-11.30
 • środa –  godz. 12.30-14.00

 

Pedagog specjalny: mgr Anna Karasińska

Tygodniowy czas pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024:

 • poniedziałek – godz.10.30-12.30
 • wtorek – godz. 10.30-11.30
 • wtorek – godz. 12.30-13.30
 • środa- godz. 10.30-11.30
 • środa – godz. 12.15-14.15
 • czwartek- godz. 10.30-11.30
 • piątek – godz. 11.30-12.30

Specjaliści ( pedagog specjalny, psycholog) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy:

 • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów;
 • udzielają uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • wspierają nauczycieli i wychowawców w codziennej pracy wychowawczej;
 • organizują spotkania, prelekcje, pogadanki z uczniami o tematyce profilaktycznej i wychowawczej;
 • współpracują z zespołem nauczycieli w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracują, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
 • przedstawiają radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 • dostosowują sposoby i metod pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

 

Logopedzi: mgr Ewa Fałowska, mgr Anna Karasińska

mgr Ewa Fałowska – terapia logopedyczna w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy

 • wtorek – godz. 11:00-11:25
 • wtorek – godz. 13.30-13.50
 • czwartek – godz. 13.30-14.15

mgr Anna Karasińska – terapia logopedyczna w Szkole Podstawowej  w Kadczy

 • wtorek – godz. 11.35-12.20   – klasa V
 • środa – godz. 11.30-12.15 – klasa II
 • środa – godz. 15.15-16.00 – klasa VIII
 • czwartek – godz. 11.35-12.20 – klasa III
 • czwartek – godz. 12.35-13.20 – klasy II i IV
 • piątek – godz. 10.40-11.25 – klasa I

Do zadań logopedy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy należy w szczególności:

 •  terapia logopedyczna dzieci posiadających orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem na potrzebę zajęć z zakresu terapii logopedycznej,
 • dokonywanie diagnozy logopedycznej, w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem specjalnym w zakresie tworzenia WOPFU oraz IPET dla uczniów z orzeczeniem,
 • współpraca z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.

Podstawowe cele terapii logopedycznej: 

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczają w pierwszej kolejności uczniowie, którzy posiadają orzeczenie bądź opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych. W przypadku wolnych miejsc, na zajęcia uczęszczają dodatkowo uczniowie, którzy zostali wyłonieni z rozpoznania pedagogicznego.

Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie).

Zajęcia prowadzone są indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenie natomiast w grupach maksymalnie do 4 uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII , w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy logopedy z rodzicami.