Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. K. Sosnowskiego w Obidzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://scuwlacko.pl/placowki/szkola-podstawowa-w-obidzy/.

 • Data publikacji strony internetowej: 07. 11. 2023 r.
 • Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 13. 01. 2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część elementów nietekstowych (niektóre zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej,
 • część filmów nie posiada audiodeskrypcji i napisów.
Ułatwienia na stronach podmiotowych SCUW Łącko:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
 • możliwość powiększenia/zmniejszania wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany czcionki,
 • możliwość wyłączania animacji,
 • podświetlane nagłówki, linki i przyciski,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:
 • Deklarację sporządzono dnia: 07. 11. 2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 29. 03. 2024 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Krystyna Zygadło
 • e-mail : obidza1@wp.pl
 • telefon: 18 444 70 04
Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, to zawiadomienie o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępności powinno nastąpić nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy jest częściowo przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia ze schodami.
 • Wejście pierwsze jest wejściem głównym i posiada pochylnię z poręczami dla wózków.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie posiadają drzwi automatycznie otwieranych.
 • Na parterze budynku, po lewej stronie, znajduje się sekretariat wraz z gabinetem Dyrektora Szkoły.  Po prawej stronie, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wewnątrz budynku są schody. Nie ma wind ani platform i pochylni.
 • Numery sal lekcyjnych zostały oznaczone w alfabecie  Braille’a.  W budynku nie ma innych oznaczeń w tym alfabecie. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W związku z niemożnością zapewnienia dostępności budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację ze szkołą. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik wychodzi do osoby zainteresowanej po wcześniejszym przez nią zawiadomieniu. Wyjątkiem jest dostęp do kancelarii oraz toalety dla osób niepełnosprawnych,  które znajdują się na parterze budynku.

Dojazd do szkoły

Do szkoły można dojechać autobusami relacji Nowy Sącz – Obidza.