Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa w Obidzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. prof. K. Sosnowskiego w Obidzy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-18.

Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 2021-06-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część elementów nietekstowych (niektóre zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-06-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Krystyna Zygadło
 • e – mail : obidza1@wp.pl
 • telefon :18 444 70 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dniu. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

Obidza 206; 33-389 Jazowsko

E-mail: obidza1@wp.pl

Telefon: 18 444 70 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy jest częściowo przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą 3 wejścia ze schodami.  Pierwsze wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wewnątrz budynku są schody. Nie ma wind ani platform i pochylni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Numery sal lekcyjnych zostały oznaczone w alfabecie  Braille’a.  W budynku nie ma innych oznaczeń w tym alfabecie ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, w pobliżu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia dostępności budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do osoby zainteresowanej po wcześniejszym przez nią zawiadomieniu. Wyjątkiem jest dostęp do kancelarii, która znajduje się na parterze budynku.