Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.

 

Data publikacji i aktualizacji strony

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-12-20.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janina Bochniarz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.

Kontakt:

 • Szkoła Podstawowa w Czarnym Potok
 • Adres: Czarny Potok 111;  33-390 Łącko
 • E-mail: zsp.czarnypotok@lacko.pl
 • Telefon: 18 447-91-15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe:

 • Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku
 • Adres: Czarny Potok 111;  33-390 Łącko
 • E-mail: zsp.czarnypotok@lacko.pl
 • Telefon: 18 447-91-15

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku jest częściowo przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście – główne z przodu budynku jest po schodach i prowadzi na parter budynku. Drugie wejście znajduje się obok – za drzwiami wejściowymi są schody prowadzące na parter i dalej na I piętro oraz schody prowadzące do sutereny. Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku i prowadzi do sutereny. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku są schody – do suteren oraz na I piętro. W budynku są oznaczenia kontrastowe na schodach. Nie ma wind ani platform i pochylni. Zespół dysponuje schodołazem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Numery sal lekcyjnych zostały oznaczone w alfabecie Braille’a.

W budynku jest jedna toaleta (na parterze) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Zespół posiada parking wspólny z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Na parkingu wydzielone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia dostępności budynku Zespołu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z Zespołem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do osoby zainteresowanej po wcześniejszym przez nią zawiadomieniu.