Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci przedszkolnych, uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów jest Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, Czarny Potok 111, 33-390 Łącko, reprezentowany przez Dyrektora, zwanego dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt: scuw@lacko.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 5. Dane osobowe dzieci przedszkolnych, uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów są powierzane firmie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice w celu prowadzenia e-dziennika.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci przedszkolnych, uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 7. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe dzieci przedszkolnych i uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Zespołu: https://scuwlacko.pl/placowki/zespol-szkolno-przedszkolny-w-czarnym-potoku/ w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu i osiągnięć dzieci przedszkolnych i uczniów. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa) przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów dziecka przedszkolnego lub ucznia zbieranej przez wychowawców.
 8. Dane osobowe dziecka przedszkolnego lub ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu lub szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica/ prawnego opiekuna.
 9. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) na zewnątrz budynku.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich i swojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Monitoring wizyjny

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku działa całodobowo monitoring wizyjny.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu oraz ochronę mienia. Gromadzone dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych, uczniów, pracowników i ochrony mienia Zespołu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych, uczniów i pracowników oraz ochrona mienia Zespołu.
 3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.
 4. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego opiera się na przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 5. System monitoringu obejmuje obszary: wejście do budynku, plac przed budynkiem i za budynkiem.
 6. Monitoring wizyjny działa przez całą dobę.
 7. Monitoring wizyjny nie rejestruje dźwięku, a jedynie obraz z kamer.
 8. Elementy monitoringu są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane w miarę konieczności i możliwości finansowych.
 9. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi: OBIEKT MONITOROWANY.
 10. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu są informowane o przetwarzaniu danych poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na tablicy ogłoszeń.
 11. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane jedynie uprawnionym organom na ich pisemny wniosek, np. Policji, Sądom, Prokuraturze.
 12. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 14 dni, ale może być wydłużony w przypadku postępowania związanego z bezpieczeństwem osób i mienia.
 13. Osoba zainteresowana może zwrócić się do Dyrektora o zabezpieczenie danych przed usunięciem po upływie standardowego okresu przechowywania.
 14. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 15. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego jest podawana poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu.
 16. Regulamin został wdrożony zarządzeniem Dyrektora po konsultacjach z organami przedszkola i szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.
 17. Regulamin ma na celu zapewnienie odpowiedniego korzystania z systemu monitoringu wizyjnego, z poszanowaniem prywatności osób objętych monitorowaniem.