Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła. W naszej szkole tę funkcję objęła pani Urszula Kowal. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest ksiądz Krzysztof Klimczak.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Szkolne Koło Caritas cieszy się wśród uczniów naszej szkoły bardzo dużą popularnością.