Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty” (III edycja)

Projekt ten jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

Najważniejsze cele to:

  • Wspieranie aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną.
  • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.

Szkolny koordynator konkursu:

pani Barbara Kościółek.

 

Plakat informujący o projekcie "Z ekologią na Ty" (III edycja). Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Autorzy projektu to: Magdalena Pychotka, Małgorzata Żebrowska. Patronat Honorowy: Minister Edukacji i Nauki 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Mazowiecki Kurator Oświaty 
Prezydent Miasta Ostrołęki 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 
Czasopismo Nauczycielka Przedszkola 
Czasopismo Nauczycielka Szkoły Podstawowej klasy I – III
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce